×

Hasta/Hizmet Alan Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
HASTA / HİZMET ALAN AYDINLATMA METNİ

(Uzm. Dr. Muzaffer ÖZTOSUN Muayenehane’sinde ) kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. (……Uzm. Dr. Muzaffer ÖZTOSUN Muayenehanesi Dr Muzaffer ÖZTOSUN
) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hasta ve yakınlarımızın veri güvenliğini göz önünde bulundurarak,  özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına verdiğimiz önem dolayısıyla, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri,  toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin süreçler konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.   

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat (Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik vb.) kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler kurumumuz tarafından hastalarımızdan, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır.
• Kimlik Bilgileriniz; Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, ehliyet, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
• İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
• Finansal Bilgileriniz; Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
• Kurumumuzu ziyaret etmeniz halinde güvenlik amaçlı tutulmakta olan kamera ve fotoğraf kayıtları, Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz, buna ilişkin fotoğraf ve kamera kayıtlarınız.
• Kurumumuzu ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kaydınız,
• Sağlık Bilgileriniz; Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen ve tarafınızca sunduğunuz kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; örneğin randevu ve muayene bilgileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, Check-up ve reçete bilgileriniz, Tıbbi bir müdahale durumunda  onam formunda belirtilen verileriniz,
• Anket, öneri, memnuniyet, teşekkür ve şikâyet verileriniz, E-posta, web sitesi iletişim formu, web sitemiz ve mobil uygulamalarımızın kullanımında elde ettiğimiz gezinim  bilgileriniz; IP adresiniz, wi-fi bilgileriniz, tarayıcı bilgileriniz ve aynı sistem ile kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, ilgili kayıt ve form bilgileriniz veya diğer yollarla bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz, Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması  amacıyla özel sağlık sigortası vb. verilerinizdir.  

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;
• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1593 sayılı Umumi Hıfzısihha Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ilaç, sarf malzeme ve özellikli malzeme temini,
• Randevu alındığı takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama; Kimliğinizin doğrulanması, Faturalandırma yapılması; işlemlerinizin hızlı ve doğru planlanması, yönetilmesi, izlenmesi,
• Anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat
sağlanması; mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme
• Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;  Her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;
• Kalite süreçlerinin geliştirilmesi, takibi ve  aktivitelerinin yerine getirilmesi;
• Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı araştırma ve analiz etme,
• Her türlü iletişim aracılığı le ilgili bölümler tarafından kampanyalara katılım, kampanya bilgisi verilmesi,

AMAÇLARI İLE işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere, her türlü yargı makamına, nüfus genel müdürlüğüne, Türk Tabipler birliği ve Eczacılar birliğine, ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sevk yapılması halinde gönderilen kurum ve kuruluşlara,  tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz sağlık kurum ve kuruluşlarına, laboratuvarlara, iş ortaklarımıza, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, mali müşavirlere, danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler dahilinde tüm danışmanlarımıza,  AKTARILABİLECEKTİR.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar  vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (vi) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,    
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (örneğin, kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (örneğin, tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve aktarılabilecektir.


4. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca işbu Aydınlatma Metnini onaylayan ilgili hasta/hizmet alan kişi;
•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verilerinin işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
•    Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini (anonim hale getirilmesi) isteme,
•    Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kişinin işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
  HAKLARINA SAHİP OLDUĞU hususunda bilgilendirildi.


5. İletişim ve Başvuru;

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “drmuzafferoztosun.com…web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

Uzm.Dr.Muzaffer ÖZTOSUN MAHİR İZ CADDESİ NO:20 KÜTÜK İŞ MERKEZİ KAT 1.DAİRE 2 ALTUNİZADE/ ÜSKÜDAR/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,
•     Noter kanalıyla gönderebilir,
•    (KURUMUN e mail adresi bilgi@drmuzafferoztosun.com…)adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sisteminizde kayıtlı elektronik e-posta adresim aracılığıyla(kurum adı ve adresi ……………………………………………………….’e) yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
•    Tarafımıza sunmuş olunan tüm iletişim bilgileri aracılığıyla işlemeye konu olacak kişisel verilerin kişisel veri sahibi olarak tarafınızla paylaşılacağı, ilgili iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Veri Sorumlusu olarak tarafımıza bilgi verilerek güncel kılınması gerektiği işbu Aydınlatma Metni dahilinde bilgilerinize sunulur.


Veri Sorumlusu: …………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………/İstanbul

İşbu Aydınlatma Metnini okudum anladım.
AD SOYAD - İMZA

 

Ücretsiz Danışmanlık

ŞİMDİ ARA!

+90 542 474 44 48

Whatsapp Canlı Destek

ŞİMDİ SOR!

+90 542 474 44 48

Biz Sizi Arayalım

Whatsapp
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. drmuzafferoztosun.com’u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.